• گیتار:آموزش۶ریتم زیبای:کرشمه،۶/۸غمگین،۳/۴،۲/۴،ودونوع۴/۴ ۴,۶۶۵