• فرم ثبت نام

فرم شرکت در دومین جشنواره نمایشنامه خوانی دفاع مقدس ـ دیلم
نام و نام خانوادگی کارگردان    
نام و نام خانوادگی نویسنده    
طراح بولتن یا پوستر    
اسامی خوانش گران    
نام اثر(نمایشنامه)    
نام شهرستان    
تلفن همراه کارگردان    
تلفن همراه 2    
ارسال متن *