• سامانه انتقادات وپیشنهادات سومین جشنواره استانی شعر مهستان

فرم انتقادات،پیشنهادات و نظرات
مشخصات ارسال نظرات
نام و نام خانوادگی(اختیاری)    
میزان تحصیلات  
تلفن همراه(اختیاری)    
شرح نظر/پیشنهاد/انتقاد و...