• فرم دریافت آثار شرکت کننده در پنجمین جشنواره شعر محلی سنگار افتو

دریافت آثار جشنواره شعر محلی سنگار افتو
مشخصات فرستنده
توجه    
نام و نام خانوادگی    
نام پدر    
تاریخ تولد    
تلفن همراه    
عکس پرسنلی *  
فایل اشعار ارسالی *  
آدرس دقیق منزل یا محل کار با کدپستی    
نظرات وپیشنهادات