• سئوالات مسابقه صحیفه نور – خرداد 1394

سئوالات مسابقه صحیفه نور خرداد 1394

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی دیلم

1-   باید با ........ یک انتخابات صحیحی بشود ؟

الف) علما     ب) جنگ      ج) همت ملت     د) رسانه ها

2-   آمریکا با سرنیزه نمی آید به میدان شما با ............... می آید .

الف) جهاد     ب) قلم     ج) عدالت     د) عقل

3-   ............. مرز ندارد .     الف) اسلام     ب) مذهب      ج) استکبار           د) دین

4-   رفع نابسامانی های کشور با................ ممکن است .

الف) اجرای احکام اسلامی     ب) رسانه      ج) رادیو       د) روشنفکری

5-   با ................ و قدرت ایمان به پیش بروید .

الف) آزادی      ب) استقلال        ج) توسعه        د) وحدت کلمه

6-   ..... اساس و رکن استقلال یک کشور است . الف) بسیج       ب) سپاه        ج) ارتش       د) تعاونی

7-   ما تابع .............. هستیم . الف) آزادی     ب) آرای ملت       ج) قانون        د) علما

8-   رأس همه اصلاحات ، اصلاح ................ است .   الف) جامعه     ب) اقتصاد      ج) سیاست      د) فرهنگ

9-   کوشش در ....................گامی است به سوی رهایی از سلطه ابرقدرتها .

الف) پاسداری          ب) خودکفایی کشاورزی       ج) نهادها         د) پایداری

10-                       تا .............. شما مستقل نباشد ، کشور شما مستقل نمی شود .

الف) فکر      ب) ایمان       ج) معنویت        د) اخلاق

11-                       .............مسئولید در مقابل پیامبران و درمقابل خدای متعال .

الف) روحانیون        ب) سیاست       ج) جهاد       د) برنامه ریزی

12-                       .................. نجات یک فرد نیست نجات اسلام است .

الف) نجات معتاد         ب) رفاه         ج) دانش          د)  فن آوری

13-                       بوجود آمدن حس ............. در ملت از معجزات الهی ست .

الف) مادی       ب) تعاون        ج) تمدن        د) رسانه

14-                       رمز بقای اسلام و پیروزی نهضت .....................  است .  الف) آزادی    ب) جهاد    ج) حفظ سنگر مساجد    د) استقلال

15-                       آزادی .............................. دستاورد ماهیت اسلامی انقلاب است . الف) خوزستان    ب) ایران    ج) اقوام    د) مطبوعات و احزاب

16-                       ........................ نقطه عطفی در تاریخ و مبدأ نهضت ماست .

الف) 15 خرداد      ب) 13 بهمن       ج) 22 بهمن       د) 9 دی

17-                       ما باید با سلاح  ................ با قدرتها مقابله کنیم .

الف) شجاعت        ب) ایمان         ج) پایداری        د ) اسلحه

18-                       ....... هدف شوم منحرفین در برداشت مغرضانه از اسلام است .

الف ) اشاعه مادیات        ب) اعتقادات          ج) اخلاق          د) دشمنی

19-                       وابستگی ..................... اساس و منشأ گرفتاری های ملل محروم است .

الف) اقتصادی       ب) فرهنگی      ج) سیاسی       د) نظامی

20-               اعتقاد به ........................... از خصوصیات مقام ریاست جمهوری است .

الف) صلح      ب) معماری      ج) ولایت فقیه       د) آزادی

نام و نام خانوادگی :                                                          تلفن :                                          آدرس :

لطفا پاسخ سئوالات را به ایمیل:ershad.dilam@yahoo.com بفرستید